Lõi lọc số 1 – Carbon Block – Mã máy K400 gồm thẻ RFID